Tu zaczyna się Twoje bezpieczeństwo. Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z regulaminem "kursyslodkiewicz"

 REGULAMIN


Regulamin Kursu Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz z siedzibą przy ul. Smardzewska 22/74, 60-161 Poznań,
reprezentowanej przez Dyrektora Radosława Słodkiewicza.
1. Kursy organizowane przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz i są podzielone na dwie części – część ogólną oraz część
specjalistyczną.
2. Kursant zobowiązany jest wnieść całą opłatę za rozpoczynającą się część kursu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia na rachunek organizatora kursu
Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz nr konta 78 1160 2202 0000 0001 7285 6989. Koszt części ogólnej kursu to 460 zł i jest
ona tylko w formie nauczania metodą e-learning. Część kolejna – specjalistyczna – to koszt 1090 zł i jest ona prowadzona tylko w trybie stacjonarnym.
3. W celu przystąpienia do kursu kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz:
· formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www,

 • podpisany czytelnie regulamin kursu
 • podpisany czytelnie obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
  · ubezpieczenie NNW,
  · zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim – formularz dostępny na stronie www lub własne oświadczenie o przystąpieniu do kursu na własną odpowiedzialność 
  · 1 zdjęcia format 3,5 cm x 4,5 cm,
  · kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,
  · dokument potwierdzający dokonanie przedwpłaty za uczestnictwo w kursie,
  · dyplom licencjata, magistra AWF - jeśli kursant posiada,
  · zaliczenie części ogólnej - jeśli kursant posiada.
  4. Kandydat przed rozpoczęciem zajęć kursu zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenia, w których:
  · Oświadcza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie instruktorskim,

 • Zapoznał się z Regulaminem Kursu i w całości akceptuje regulamin,
  · Oświadcza, iż posiada ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność,
  · Zobowiązuje się do pokrycia kosztów kursu w wysokości:
  1450zł za cał ość kursu,
  · Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz, w rozumieniu Ustawy z dnia
  29 VIII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.133/97 poz. 883).
  · Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
  · Wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w dokumentacji fotograficznej z kursów w celach marketingowych dla potrzeb Centrum
  Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz (m.in. strona www czy Facebook).
  5. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika kursu zaświadczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwwskazań zdrowotnych, kursant może
  przystąpić do pierwszych zajęć kursu pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, iż jest osobą zdrową, nie ma przeciwwskazań do wysiłku
  fizycznego i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie na kolejne
  zajęcia kursu.
  6. W przypadku braku posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważnego w czasie trwania kursu, uczestnik kursu przystępuje
  do zajęć na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  7. Niedostarczenie przez uczestnika wymaganych dokumentów opisanych w pkt 3 Regulaminu Kursu lub oświadczeń wymienionych w pkt 4
  Regulaminu Kursu lub niedokonanie wpłaty za kurs w wyznaczonym terminie, skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa kursanta w
  zajęciach kursu.
  8. O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów na kurs decyduje kolejność wpływu wpłaty na rachunek bankowy Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU
  R. Słodkiewicz.
  9. Część ogólna kursu kończy się egzaminem pisemnym a część specjalistyczna kursu kończy się odrębnym egzaminem pisemnym oraz praktycznym.
  Egzaminy obejmują zagadnienia z programu z danej części kursu.
  10. Zarówno w części ogólnej jak i specjalistycznej jest możliwość zrobienia tylko trzech egzaminów poprawkowych. Po niezaliczeniu trzeciego
  poprawkowego egzaminu z danej części kursu – część ta zostaje uznana jako niezaliczona i aby ją zaliczyć osoba ta musi ponownie odbyć daną
  część kursu.
 1. Egzamin poprawkowy zarówno w części ogólnej jak i specjalistycznej jest bezpłatny i zostanie wyznaczony w innym terminie, natomiast egzamin
  poprawkowy drugi i trzeci z kolei może być wyznaczony przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz za dodatkową opłatą w
  kwocie 150zł od jednej z części kursu.
  12. Egzamin poprawkowy ze specjalizacji kursant zobowiązany jest zdać w terminie 12 miesięcy od daty egzaminu z części ogólnej kursu.
  13. Absolwenci studiów AWF są zwolnione z części ogólnej kursu (nie z opłaty) oraz osoby posiadające zaświadczenie o pozytywnie zaliczonej części ogólnej kursu
  instruktorskiego ukończonego w innej placówce szkoleniowej. Osoby te są zobowi ązane do prze dstawienia dokumentu potwierdzającego jednak
  ukończenie w/w uczelni lub części ogólnej kursu instruktorskiego.
  14. Kursant dokonując zapisu na część ogólną kursu instruktora w formie e-learningu zobowiązuje się przystąpić do egzaminu w określonym z góry
  terminie. Nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana terminu przystąpienia do egzaminu przez kursanta.
  15. Każdemu uczestnikowi kursu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, zarówno w części ogólnej kursu jak i części specjalistycznej
  kursu, przysługuje uprawnienie do przystąpienia do trzech egzaminów poprawkowych w terminach i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. W
  przypadku nieuzyskania przez uczestnika kursu pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego w trzech kolejnych terminach wyznaczonych przez
  Organizatora lub w przypadku nieusprawiedliwionego i nieudokumentowanego, nieprzystąpienia do któregoś z egzaminów poprawkowych w
  wyznaczonym terminie kurs uznaje się za niezaliczony.
  16. W przypadku ukończenia części ogólnej kursu, kursant zobligowany jest do zrealizowania drugiej części w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu
  końcowego realizowanej pierwszej części kursu. Po tym czasie, aby zdobyć kwalifikacje uczestnik kursu musi zrealizować kurs od nowa.
  17. Po zdaniu egzaminów części ogólnej i specjalistycznej, kursant zobowiązany jest uiścić opłatę na konto bankowe organizatora Centrum Szkoleniowe
  STREFA SPORTU R. Słodkiewicz o nr 78 1160 2202 0000 0001 7285 6989 za wydanie dokumentów potwierdzających ukończenie całego kursu:
  certyfikat, zaświadczenie oraz legitymacje w kwocie 100 zł.
  18. Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w przypadku zgłoszenia się
  niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz gwarantuje pełny zwrot wpłaty na
  wskazane przez uczestnika konto bankowe.
  19. Uczestnicy kursu mają obowiązek przestrzegania zapisów Regulaminu Kursu. W przypadku naruszenia Regulaminu Kursu organizator może nie
  dopuścić uczestnika kursu do dalszego udziału w zajęciach.
  20. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania poleceń i zadań zleconych przez osoby prowadzące zajęcia. Niewywiązywanie się z powyższego
  obowiązku może w konsekwencji grozić wydaleniem kursanta z prowadzonych w ramach kursu zajęć.
 2. Organizator w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i programie

kursu, osób prowadzących oraz zmian terminów i miejsca zajęć. O powyższych zmianach oraz ich przyczynie uczestnicy kursu zostaną wcześniej
poinformowani.
22. Obecność uczestników na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu jest obowiązkowa. Minimalna frekwencja kursanta na zajęciach
teoretycznych oraz praktycznych kursu wynosi 80% i stanowi jeden z podstawowych warunków zaliczenia kursu. Opuszczenie przez uczestnika
więcej niż 20% zajęć kursu stanowi podstawę do niedopuszczenia kursanta do egzaminu końcowego a kurs uznaje się za niezaliczony.
23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapisów
określonych w pkt 21 niniejszego Regulaminu Kursu.
24. Koszty kursu nie obejmują kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestnika. Koszty te uczestnik ponosi we własnym zakresie.
25. Podczas kursu zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć
kursu.
26. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji z
kursu do Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz. Brak pisemnej rezygnacji spowoduje pełne obciążenie uczestnika kosztami kursu.
W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie kursu zwrot opłaty za kurs nie przysługuje.
27. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie zwrotu wpłaty dokonuje się na następujących warunkach:
· Rezygnacja pisemna 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot kosztów kursu w wysokości 100%,
· Rezygnacja pisemna 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot kosztów kursu w wysokości 50%,
· Rezygnacja pisemna na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot opłaty za kurs nie przysługuje.
28. W przypadku wpisania w formularzu zgłoszenia błędnych danych, na których podstawie zostaną wystawione dokumenty potwierdzające ukończenie
kursu, kursant zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 zł za ponowne wydanie prawidłowo wypełnionych dokumentów.
29. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów dokumentów wydanych przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz
absolwent poniesie koszt 200 zł za wystawienie duplikatów kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie kursu.
30. Nieodebranie przez uczestnika kursu dokumentów w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia kursu spowoduje przeniesieniem ich do archiwum a to
będzie wiązać się z dodatkową opłatą płatną przy ich wydaniu w wysokości 100 zł.
31. Wszystkie materiały szkoleniowe udostępniane w ramach kursu w formie papierowej lub elektronicznej stanowią własność Centrum Szkoleniowego
STREFA SPORTU R. Słodkiewicz. Zabrania się wykorzystywania ich w jakiejkolwiek formie. Materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla uczestników kursu i podlegają pełnej ochronie praw autorskich. Odtwarzanie ich publicznie, zwielokrotnianie w całości lub części, publikowanie oraz

jakakolwiek inna forma płatnej lub nieodpłatnej dystrybucji będzie karana zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec osób bezprawnie
wykorzystujących materiały szkoleniowe zostaną podjęte stosowne kroki prawne.
32. Uczestnicy zobowiązani są do bieżącego kontrolowania informacji na stronie internetowej kursyslodkiewicz.edu.pl w zakładce „Kursant".
33. Zabrania się fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć kursu bez zgody Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz.
34. Dostęp do materiałów w formie elektronicznej jest aktywny tylko podczas trwania kursu.
35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Kursu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.